הנחיות נוספות לרישום חן ספק חו"ל עבור ממשק PCN874

להלן הנחיות לרישום חן ספק חו"ל + חן עמיל מכס עבור התאמה לממשק PCN874

1. בחן ספק חו"ל יש להזין את מס הרשימון ותאריך הרשימון בגינו חיובה אותה חשבונית,

2. בנוסף יש לסמן בכרטיס הספק את הספק כספק ייבוא :

במצב זה הדיווח בקובץ ה PCN874 יהיה כך שמספר עוסק המורשה יהיה מס הרשימון ותאריך החשבונית יהיה תאריך הרשימון.
התשומה תרשם כתשומה מסוג רשימון.

3. כאשר מתקבלת חן ספק מעמיל המכס הכוללת בתוכה פריט המוגדר בכרטיס הפריט כפריט רשימון יבוא + פטור מע"מ

 יש להזין את מס הרשימון ותאריך הרשימון בחשבונית. הסימון בכרטיס הספק של ספק עמיל המכס יהיה כספק רגיל.

במצב זה אותו סכום מהחשבונית שמוגדר כפריט רשימון יבוא, יופיע בקובץ ה PCN874 כתשומת מע"מ מסוג רשימון ייבוא, ואילו שאר הסכומים יופיעו כתשומה רגילה.

דילוג לתוכן