ספקים

• הוספת מחירון מבצע לספקים.
• עדכון מחיר מחירון לספק, גם לפריטים שקיימים כבר במחירון, אבל המחיר שעודכן הוא מחיר שונה מהמחיר הקיים.
• הוספת הערות של חשבונית ספק / חשבוניות זיכוי ספק / תשלום לספק לדו"ח מעקב ספק.
• אפשרות של העתקת פרטי ספק ללקוח חדש.
• אפשרות של סימון ספק לא לכלול ב 856.
• אפשרות העתקת פרטי ספק על ידי לחציה על Ctrl + B

דילוג לתוכן