API

בדיקת כרטיס לקוח קיים הוספת כרטיס לקוח שליפת כרטיס לקוח קיים בדיקת מלאי באתר שליפת הזמנות רכש שליפת פריטים יצירת הזמנות שליפת הזמנות יצירת הצעות מחיר יצירת תעודת משלוח קליטת לידים מהאתר שליפת דוח חייבים

100

תוכן מאמר

1000

תוכן מאמר

PCN874

ממשק מע"מ – קובץ PCN874 השינויים הנדרשים בתקנות ואופן הטיפול בהם כאשר מדובר בעסקה רגילה מול לקוח עסקי בה הסכום לפני מע"מ גבוה מ-5,000 ש"ח חלה חובה לציין את מספר העוסק של הלקוח על גבי החשבוניתבעסקאות בסכום נמוך יותר, זיהוי הלקוח העסקי הינו אופציונאלי.אם אין ללקוח מספר עוסק, יש לרשום את מספר תעודת הזהות או […]

856

קובץ 856 – דיווח מס במקור ספקים דו"ח 856 מכין קובץ עבור מחלקת הניכויים במס הכנסה הכולל את כל התשלומים שבוצעו בתקופת הדו"ח לכל ספקים למעט אלו שבכרטיס הספק, במידע הכספי, מסומן "לא לכלול ב 856" לתשלומים הכוונה:תשלום לספקהפקדה לספקהתאמות ספק/לקוח הדו"ח מציג את כל התשלומים – גם לספקים שלא נוכה להם מס במקור – […]

קובץ במבנה אחיד

ממשק פתוח – קובץ במבנה אחיד ממשק זה מכין קובץ עבור מס הכנסה, במבנה רשומה אחידה, הכולל את כל המסמכים שהופקו בתוכנה בתקופה שנבחרה. את הקובץ מעבירים לשלטונות המס (בדרך כלל הכנת הקובץ מתבצעת בנוכחות פקידי מס הכנסה ולאחר מכן היא מועתקת למדיה שלהם). טרם הכנת הממשק יש לבדוק שפרטים נוספים מוקלדים כראוי ולבחור את […]