PCN874

ממשק מע"מ – קובץ PCN874

השינויים הנדרשים בתקנות ואופן הטיפול בהם

כאשר מדובר בעסקה רגילה מול לקוח עסקי בה הסכום לפני מע"מ גבוה מ-5,000 ש"ח חלה חובה לציין את מספר העוסק של הלקוח על גבי החשבונית
בעסקאות בסכום נמוך יותר, זיהוי הלקוח העסקי הינו אופציונאלי.
אם אין ללקוח מספר עוסק, יש לרשום את מספר תעודת הזהות או מספר דרכון או מספר מזהה אחר של הלקוח.
עסקים החייבים להדפיס מספר עוסק יסמנו בתוכניות שרות – הגדרות כלליות את השדה מספר ע"מ חובה בלקוחת ולא תינתן אפשרות של פתיחת לקוח חדש ללא מספר בשדה עוסק מורשה בכרטיס הלקוח
בנוסף לא תתאפשר הדפסת חשבונית מכל סוג במידה וסכום החשבונית גדול מ 5,000 ₪ לפני מע"מ ללא מספר העוסק.

עם רישום מסמך מכר חדש ירשם אוטומטית מספר עוסק המורשה במסמך מתוך כרטיס הלקוח.
במידה ואין ללקוח כרטיס (לקוח מזדמן/שינוי שם בחשבונית) תתאפשר הקשת המספר או שינוי המספר בעת רישום החשבונית על ידי לחיצה על תווית פרטי הלקוח ורישום מספר העוסק בשדה עוסק מורשה.

לחיצה על התווית עוסק מורשה תשלוף את המספר מכרטיס הלקוח ותשמור אותו במסמך.
דיווח העסקאות באמצעות קובץ PCN874

הקובץ, המפרט את התשומות והעסקאות, לרבות עסקאות בשיעור אפס ופטורות, יכלול כברירת מחדל מידע המתייחס לחודש קלנדרי אחד הקודם לחודש הפקת הקובץ.

בעת הכנת הקובץ התוכנה מתריעה על חוסרים במסמכים ויש להתייחס ולתקנם טרם הכנת הקובץ.

בינה מכינה את הקובץ על סמך מסמכים שהופקו בתוכנה. בהתאם לזאת ללקוחות שעובדים עם הנה"ח כפולה בבינה אין להקיש פקודות יומן המתייחסות לעסקאות ו/או תשומות אלא רק באמצעות מסמכי התוכנה.

כל עסקה – לרבות מול לקוח פרטי, שסכומה גבוה מ 5,000 ₪ תדווח ברשומה נפרדת.

עסקאות רגילות מול לקוח שלא הזדהה, לרבות באמצעות קופות רושמות, תדווחנה באמצעות רשומה מרוכזת בה ירוכזו כל העסקאות מסוג זה שסכומן קטן מ 5,000 ש"ח,

עסקה "מעורבת" (פטורות/אפס ורגילות), תדווח כרשומה אחת כאשר אחוז המע"מ ברשומה יהיה קטן מאחוז המע"מ הקבוע בחוק.

בעסקת "חשבונית עצמית" במספר התיק הנגדי ירשם מספר העוסק של הספק.

תשומות קופה קטנה, ידווחו כמספר הדיווחים ב בינה.
יש לוודא שבעת רישום חשבונית ספק לקופה קטנה, בכרטיס הספק מסומן סוג ספק קופה קטנה.

תיקון פרטים בחשבונית שנכללה בדוח שהוגש בעבר או בדוח השוטף יתבצע באמצעות ביטול החשבונית השגויה. חשבונית כזאת תבוטל (תירשם בסימן ההפוך, כשכל הפרטים האחרים זהים לפרטים שדווחו בעבר) ותירשם שוב עם הפרטים הנכונים.

להזכירכם:
יש לוודא שבכרטיסי הלקוח ובכרטיסי הספק מעודכן מספר עוסק מורשה


הקובץ המוכן נמצא בתיקיית C:\BinaW\mam והשם שלו הוא PCN874.TXT

דילוג לתוכן